E-mail: starosta@obeclenka.sk | Tel.: 0907 210 236Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Lenka

Geografia

Obec leží vo východnej časti Rimavskej kotliny, v doline ľavostranného prítoku Slanej. Stred obce leží v nadmorskej výške 206 m n. m., v chotári je nadmorská výška 164 – 285 m n. m. Takmer úplne odlesnený chotár na nive a terasách sú pahorkatiny, vo východnej časti s malým ostrovom dubových lesov, tvoria sliene, pokryté riečnymi uloženinami a svahovými hlinami. Má hnedozemné, nivné a lužné pôdy.

Z hľadiska životného prostredia možno obec charakterizovať, že má uspokojujúci stav. Územie nenarušujú žiadne lokálne zdroje znečistenia (priemysel, poľnohospodárska výroba). Nie je vzdialená ďaleko od mesta, ale predsa má charakter tichej dedinskej obce. Dobré sú podmienky v oblasti hluku, pôdy, vody a ovzdušia. Prostredie poskytuje možnosti pre rozvoj agroturistiky založenom na tradičnom poľnohospodárstve.

Lesy v obci
Podiel lesa v katastri obce nie je významný, ktorý by mohol prispieť k rozvoju obce, celkovo les tvorí len 7,7 ha z celkovej výmery katastrálneho územia.

Vodné zdroje v obci
Obec má chránené územia v oblasti podzemnej vody (podzemných prameňov). Ale vo všeobecnosti nemáme chránené územia, ktoré by zabraňovali výstavbe.

HORE