E-mail: starosta@obeclenka.sk | Tel.: 0907 210 236Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Lenka

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
14.05.2024Oznámenia o strategickom dokumente - Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj
13.05.2024Plán kontrolnej činnosti
13.05.2024Zaburinenie pozemkov v okrese Rimavská Sobota - upozornenie
03.05.2024Záverečný účet obce
15.04.2024Verejná vyhláška - Rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov
08.04.2024Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
28.03.2024Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru " BAGJAŠ "
11.03.2024Voľby do Európskeho parlamentu 2024
21.02.2024Postúpenie odvolania - verejná vyhláška
13.02.2024Ročné výkazy o komunálnom odpade z obce
13.02.2024Výpočet vytriedenia odpadov
26.01.2024Verejná vyhláška - Oboznámenie s odvolaním
10.01.2024Verejná vyhláška - oprava zrejmej chyby
18.12.2023Rozhodnutie
15.12.2023Dodatok č.3 k VZN č.1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výšky úhrad za soc. služby
15.12.2023Dodatok č. 1 VZN č.2/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Lenka
03.10.2023Voľby do NR SR 2023
20.02.2023Prehlásenie obce - pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022
25.11.2022Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023
25.11.2022Rozpočet obce
16.11.2022Referendum 2023
31.10.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
27.10.2022Program rozvoja mesta Tornaľa 2023-2027 s výhľadom do roku 2030
19.10.2022Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
10.01.2022Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
24.08.2021VZN o podmienkach držania psov v obci Lenka
19.07.2021Výrub stromov v obci Riečka
26.06.2021Dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výšky úhrad za soc. služby
02.06.2021Oznámenie o strategickom dokumente PHSR BBSK na roky 2022 - 2030
21.05.2021Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia VSP Južný Gemere
18.02.2021Népszámlálás 2021
10.12.2020Népszámlálási információ
02.12.2020Výrub stromov v obci Riečka zverejnenie
05.08.2020Zákaz využívania lesov - Africký mor
15.05.2020VO - WiFi4EU - Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách
10.12.2019VZN 1/2019 Dodatok k 1/2017 o miestnych daniach
04.09.2019VO - Vybudovanie ústredného kúrenia v obecnom dome Lenka
HORE